Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Legislaţie (2014-2020)

 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011: 2011-01-05-1-legea-educatiei-nationale.doc (Data publicării: 22.10.2014; Data ultimei actualizări: 14.11.2019)

Noutăţi legislative

 

- Procedură cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare care susţin examenele naţionale în anul şcolar 2020-2021

- Procedură specială cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii/candidaţii care se află în situaţii speciale determinate de contextul pandemiei de COVID-19 şi care susţin examenele naţionale în anul şcolar 2019-2020

- OMEC pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016

- Ordin pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020

- OMEC pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat în, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011

- ORDIN nr. 4244/2020 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor īn în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020 - 2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020

- OMEC 3.277/2020 pentru modificarea Metodologiei şi calendarului privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021

Legislaţie

 

- OMENCS nr 5086/31.08.2016, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv īnfiinţarea de grupe/clase īn spitale: 2016-08-31-5086-omencs-metod-scolariz-domiciliu-sau-spitale.pdf (Data ultimei actualizări: 15.09.2017)

- Ordinul MENCS 5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale (Data ultimei actualizări: 10.03.2017)

 * Anexa 1 - Lista actelor normative cu incidenta in domeniul drepturilor copiilor cu dizabilitati si/sau CES

 * Anexa 2 - Cadrul conceptual privind evaluarea functionarii, dizabilitatii si CES la copii

 * Anexa 3 - Model plan de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilitati/plan de abilitare-reabilitare si de tranzitie a copilului cu dizabilitati la viata de adult/plan de abilitare-reabilitare si de paliatie a copilului cu dizabilitati

 * Anexa 4 - Model cerere-tip pentru evaluare complexa si incadrare a copilului cu dizabilitati in grad de handicap/acces la servicii de abilitare si reabilitare

 * Anexa 5 - Model cerere-tip pentru evaluare complexa si orientare scolara/profesionala a copiilor cu dizabilitati si cerinte educationale speciale/copiilor cu cerinte educationale speciale

 * Anexa 6 - Factorii de mediu - model anexa a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale

 * Anexa 7 - Model fisa medicala sintetica pentru copiii cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale

 * Anexa 8 - Model fisa de evaluare psihologica in vederea incadrarii in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale si a planificarii beneficiilor, serviciilor si interventiilor pentru copilul cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale

 * Anexa 9 - Model fisa psihopedagogica pentru elevul cu dizabilitati si/sau cerinte educationale speciale

 * Anexa 10 - Model fisa de evaluare psihoeducationala pentru copiii cu cerinte educationale speciale

 * Anexa 11 - Model certificat de incadrare a copilului cu dizabilitati in grad de handicap

 * Anexa 12 - Model raport de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati

 * Anexa 13 - Raport sintetic de evaluare al serviciului de evaluare si orientare scolara si profesionala din cadrul CJRAE Maramures cu privire la evaluarea si orientarea scolara si profesionala a copilului/elevului

 * Anexa 14 - Criteriile de orientare scolara si profesionala pentru copiii cu cerinte educationale speciale

 * Anexa 15 - Model plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerinte educationale speciale

 * Anexa 16 - Model contract cu familia copilului cu dizabilitati si/sau CES

 * Anexa 17 - Model raport de monitorizare

 * Anexa 18 - Responsabilitatile principale ale angajatilor SEC in aplicarea managementului de caz pentru copiii cu dizabilitati

 * Anexa 19 - Model certificat de orientare scolara si profesionala pentru copiii cu cerinte educationale speciale sau pentru copiii fara cerinte educationale speciale, nedeplasabili din motive medicale

- Adresa MENCS nr. 346/DSRU/19.04.2016, referitoare la acordarea sporului pentru titlul stiintific de doctor personalului care a obtinut acest titlu dupa data de ianuarie 2010: 2016-04-19-346-mencs-adresa-spor-doctorat-inv-preuniv.pdf (Data publicării: 26.04.2016)

- Metodologie privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (OMECTS nr. 6552/13.12.2011): 2011-12-13-6552-omects-metod-eval-psihoed-orientare-copii-ces.pdf (Data publicării: 02.01.2015)

- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională (OMECTS nr. 5555/07.10.2011): 2011-10-07-5555-omects-regulament-cjrae.doc (Data publicării: 22.10.2014)

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.